Leerlingenbegeleiding

1 Wat is leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding op onze school betekent werken aan het welbevinden van leerlingen. Hiermee bedoelen we enerzijds schoolse prestaties en anderzijds dat leerlingen zich goed voelen op school.

Het aanbod van de leerlingenbegeleiding is zeer uiteenlopend.

–      De leerling kan er terecht voor een vertrouwelijk gesprek.

–      Bij problemen wordt gekeken wat de mogelijke oplossingen zijn.

–      Er kan hulp geboden worden voor een aantal praktische zaken.

–      De leerlingbegeleider en de leerkracht kunnen een leerling helpen om bij te werken na afwezigheid.

–      De leerlingbegeleider en de leerkracht kunnen een leerling weer op het juiste spoor zetten als hij of zij om welke reden dan ook de draad is kwijt geraakt voor één of meerdere vakken.

–      Ook kijkt de leerlingbegeleider, samen met de ouder(s) en het CLB welke ondersteuning er bij specifieke problematieken kan aangeboden worden.
(dyslexie, ADHD, gezondheidsproblemen, persoonlijke problemen, etc.).

Leerlingenbegeleiding kan alleen maar werken als de leerling zelf bereid is hulp te aanvaarden en als de leerling zelf mee wil helpen om tot een oplossing te komen.

Herstelgerichte school

 

De school verdedigt een herstelgerichte aanpak bij conflicten. Herstelgericht handelen biedt alle betrokkenen de kans om in conflictsituaties op een constructieve wijze met elkaar terug verder te gaan.

 

2 Wie staat in voor de leerlingenbegeleiding?

De leerling mag ervan uit gaan dat elke leraar ook een leerlingenbegeleider is. De klastitularis is in de eerste plaats een vertrouwenspersoon van de leerlingen. Bij hem of haar kan de leerling in eerste instantie terecht.

Daarnaast is er een team van opvoeders en leerlingencoördinatoren. Zij staan in voor de dagelijkse gang van zaken op school, de opvolging bij problemen en eventuele doorverwijzing.

3 Anti-pestbeleid

Van leerkrachten en opvoedend personeel wordt verwacht dat zij altijd ageren als zij pestgedrag vaststellen.

Pesten wordt in de eerste plaats aangepakt door de leerlingenbegeleiders wanneer er meldingen zijn door leerkrachten of leerlingen zelf. We hanteren in de eerste plaats de NO-BLAME –aanpak (zie onder)

Maar pesten tegen gaan is natuurlijk ook een werk van preventie en structurele maatregelen. Proactieve cirkels moeten bijdragen tot een betere leef- en leeromgeving en minder pestgedrag.

Week tegen pesten…

Elk schooljaar organiseert de werkgroep ‘leerlingenbegeleiding’ tijdens de ‘week tegen pesten’ een standaardprogramma voor de volledige eerste en tweede graad BSO en TSO.

Alle 1e-jaars + OKAN-leerlingen: in een samenwerking met de verschillende levensbeschouwelijke vakken maakt elke leerling tijdens de les een anti-pestcontract en hangen dit duidelijk zichtbaar op aan de Pest-sTOP muur. Elke OKAN-leerling werkt vanuit zelfgetekende cartoons een anti-pestcontract uit.

Alle 2e-jaars: bekijken van de film ‘cyberbully’ of alternatieve film + bespreking in de klas. de leerlingen maken ook een BLADWIJZER “hoe kan je cyberpesten voorkomen?”

Alle 3e-jaars: Sessie ‘ROTS en WATER’ 2 lesuren

Psycho-fysieke training voor jongeren. deze actieve sessie wordt gegeven in de judozaal van de sporthal Rozenbroeken

Alle 4e-jaars: BSO: FILM + BOEK HASH#TAG  TSO: FILM HASH#TAG

Vragenlijst tijdens de lessen + kringgesprek/nabespreking na de film

 

‘CYBER’-pesten…

Op 1 september 2017 stond onze pedagogische studiedag in het teken van ‘CYBER’-pesten

 

Herstelgerichte aanpak…

Onze school hanteert een herstelgerichte aanpak in het omgaan met conflicten in het algemeen en pestproblematieken in het bijzonder.

Door middel van pro-actieve cirkels werken we preventief aan een ‘gezond’ leef –en leerklimaat. In een verdere opvolging hanteren we herstelcirkels en organiseren we herstelgesprekken met de betrokken partijen.

In een laatste fase kunnen we in samenspraak met de leerlingenbegeleiders en het CLB een herstelgericht groepsoverleg plannen ( = HERGO)